Práva dotknutej osoby

v zmysle nariadenia EP a Rady EÚ 2016/679 General Data Protection Regulation a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

Údaje prevádzkovateľa:

Obchodné meno:        NASAN  s.r.o.
Sídlo:                           A.H. Škultétyho 314/63, 990 01 Veľký Krtíš
IČO:                            47 556 048
Spoločnosť zapísaná:  v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica I, odd: Sro, vl.č. 25919/S

Zastúpená:                  Jozef Násaly, konateľ
Kontaktná osoba:        Jozef Násaly
Emailová adresa:       info@nasanauto.sk
Telefonický kontakt:   00421 907 /870 896
(ďalej len ,,Prevádzkovateľ“)

Dotknutá osoba:
Dotknutou osobou je každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva.

Účely spracúvania osobných údajov dotknutých osôb:

 1. Účel kúpy a predaja motorového vozidla
 2. Účel marketingu a prieskum verejnej mienky
 3. Účel ocenenia motorového vozidla
 4. Účel rezervácie motorového vozidla
 5. Účel výpočet splátok pre možnosť financovania kúpnej ceny motorového vozidla

Prenos do tretích krajín mimo krajiny EÚ:
Prevádzkovateľ neprenáša osobné údaje do tretej krajiny.

Kategórie spracúvaných osobných údajov pri jednotlivých účeloch spracúvania a doba spracúvania osobných údajov:

 1. Pre účel kúpy a predaja motorových vozidiel sú poskytované nasledovné osobné údaje a

informácie od fyzickej osoby:

 1. Osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko, adresa bydliska alebo korešpondenčná adresa, telefónny kontakt, emailová adresa, číslo bežného účtu, dátum narodenia, rodné číslo, číslo OP. Osobné údaje sú spracúvané po dobu trvania záručnej lehoty podľa kúpnej zmluvy v prípade, ak nejde o financovanie kúpnej ceny prostredníctvom úveru alebo leasingu.
 2. Osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko, adresa bydliska alebo korešpondenčná adresa, telefónny kontakt, emailová adresa, číslo bežného účtu, dátum narodenia, rodné číslo, číslo OP výpis z účtu, potvrdenie o príjme, výplatné pásky, údaje z kópie dokladov občianskeho a vodičského preukazu pre prípad, že ide o financovanie kúpnej ceny prostredníctvom úveru alebo leasingu.
 3. Pre účel marketingu a prieskumu verejnej mienky sú poskytované nasledovné osobné údaje a informácie od fyzickej osoby:

Osobné údaje v rozsahu – meno a priezvisko, telefónny kontakt, emailová adresa. Osobné údaje sú spracúvanie na čas, pokiaľ oprávnený záujem prevádzkovateľa trvá až do času odvolania súhlasu.

 1. Pre účel ocenenia motorového vozidla sú poskytované nasledovné osobné údaje a

informácie od fyzickej osoby:

Osobné údaje v rozsahu – meno a priezvisko, telefónny kontakt, emailová adresa. Osobné údaje sú spracúvanie na čas 12 mesiacov, prípadne do času odvolania súhlasu.

 1. Pre účel rezervácie motorového vozidla sú poskytované nasledovné osobné údaje a informácie od fyzickej osoby:

Osobné údaje v rozsahu – meno a priezvisko, telefónny kontakt, emailová adresa. Osobné údaje sú spracúvanie na čas 12 mesiacov, prípadne do času odvolania súhlasu.

 1. Pre účely služby výpočtu splátok pre možnosti financovania kúpnej ceny motorového

vozidla sú poskytované nasledovné osobné údaje a informácie od fyzickej osoby: Osobné údaje v rozsahu meno a priezvisko, adresa bydliska alebo korešpondenčná adresa, telefónny kontakt, emailová adresa, číslo bežného účtu, dátum narodenia, rodné číslo, číslo OP, výpis z účtu, potvrdenie o príjme, výplatné pásky, údaje z kópie dokladov občianskeho A vodičského preukazu. Osobné údaje sú spracúvané počas doby 10 rokov

Prevádzkovateľ nemá ustanovenú zodpovednú osobu.

Základné práva Dotknutých osôb:

 1. Právo prístupu k osobným údajom:

Dotknutá osoba má právo byť informovaná pred spracúvaním osobných údajov ako aj kedykoľvek počas spracúvania jej osobných údajov o skutočnosti, či sa spracúvajú jej osobné údaje, ak áno, rozsah a kategórie jej osobných údajov, účel spracúvania, identifikáciu príjemcu, dobe spracúvania ako aj o ostatných právach ako sú nižšie menované (právo na výmaz a likvidáciu, právo na opravu). Dotknutá osoba má právo žiadať potvrdenie o vyššie uvedenej skutočnosti. Prvé potvrdenie nie je spoplatnené a bude dotknutej osobe poskytnuté spôsobom a formou podľa jej požiadavky. Každé ďalšie potvrdenie bude za poplatok 25 Eur. Potvrdenie bude Prevádzkovateľom poskytnuté len pokiaľ uvedené nemá nepriaznivé dôsledky pre práva iných fyzických osôb.

 1. Právo na informácie Dotknutej osoby, ak tieto neboli získané od dotknutej osoby:

Dotknutá osoba má právo byť informovaná pred spracúvaním osobných údajov Prevádzkovateľom, ak tieto osobné údaje nezískal priamo od dotknutej osoby o osobe Prevádzkovateľa, o rozsahu a kategóriách jej osobných údajov, účele ich spracúvania, identifikáciu príjemcu, identifikáciu zdroja, od ktorého získal osobné údaje dotknutej osoby, dobe ich uchovávania ako aj ostatných právach ako sú nižšie menované (právo na výmaz a likvidáciu, právo na opravu).

Informácie budú poskytnuté v lehote najneskôr do 1 mesiaca po získaní osobných údajov alebo v čase prvej komunikácie s dotknutou osobou, ak sa osobné údaje majú použiť na komunikáciu s ňou. V prípade, ak má Prevádzkovateľ úmysle použiť osobné údaje v súvislosti na iný účel ako ten, na ktorý boli získané, je povinný dotknutej osobe poskytnúť informácie o tejto skutočnosti a požiadať ju o súhlas s týmto novým účelom spracúvania jej osobných údajov.

 1. Právo na opravu:

Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opraví nesprávne osobné údaje dotknutej osoby, prípadne doplní neúplné osobné údaje. Za týmto účelom je potrebné, aby prevádzkovateľ identifikoval dotknutú osobu. Prevádzkovateľ zabezpečí opravu v lehote do 1 mesiaca od okamihu, ako si dotknutá osoba uplatnila právo na opravu.

 1. Právo na výmaz:

Dotknutá osoba má právo, aby Prevádzkovateľ vymazal jej osobné údaje bez zbytočného odkladu. Túto povinnosť má Prevádzkovateľ za podmienky, ak

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý boli získané alebo spracúvané
 • Dotknutá osoba odvolá súhlas, ktorý dala Prevádzkovateľovi
 • Dotknutá osoba namieta spracúvanie a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na

spracúvanie osobných údajov

 • osobné údaje sa spracúvajú nezákonne.

Uvedené neplatí, ak je spracúvanie osobných údajov potrebné na uplatnenie právneho nároku Prevádzkovateľa.

 1. Právo na obmedzenie spracúvania:

Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak

 • Dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
 • spracúvanie osobných údajov je nezákonné a Dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
 • Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich Dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo
 • Dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa, a to až do overenia, či

oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi Dotknutej osoby. V prípade obmedzenia, okrem uchovávania môže osobné údaje Prevádzkovateľ spracúvať len so súhlasom Dotknutej osoby alebo na účel uplatnenia právneho nároku. O zrušení obmedzenia spracúvania osobných údajov je Prevádzkovateľ povinný informovať Dotknutú osobu.

 1. Právo namietať spracúvanie:

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie, pokiaľ si Dotknutá osoba nie je istá zákonnosťou spracúvania podľa ustanovenia  § 13 ods. 1 písm. f) (týkajúce sa oprávnených záujmov Prevádzkovateľa) vrátane profilovania založeného na danom ustanovení. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami Dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, Prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať.

 1. Právo Dotknutej osoby podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona č.

18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov:
Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania o preverenie, či sa jej osobné údaje spracúvajú zákonne a bezpečne. Konanie sa začína na návrh Dotknutej osoby alebo osoby, ktorá tvrdí, že je priamo dotknutá na svojich právach. Prevádzkovateľ upozorní Dotknutú osobu o jej právach pri prvom kontakte s ňou a v prípade, že jej osobné údaje získal od tretej osoby, túto skutočnosť jej bezodkladne oznámi, vyžiada si súhlas a o právach ju informuje.