Ochrana osobných údajov

v zmysle nariadenia EP a Rady EÚ 2016/679 General Data Protection Regulation
(ďalej len „GDPR“)
a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“)

Údaje prevádzkovateľa:
Obchodné meno: NASAN s.r.o.
Sídlo: A.H. Škultétyho 314/63, 990 01 Veľký Krtíš
IČO: 47 556 048
Spoločnosť zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica I, odd: Sro, vl.č.
25919/S
Zastúpená: Jozef Násaly, konateľ
Kontaktná osoba: Jozef Násaly
Emailová adresa: info@nasanauto.sk
Telefonický kontakt: 00421 907 /870 896
(ďalej len ,,Prevádzkovateľ“)

Dotknutá osoba:
Dotknutou osobou je každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva.

Účely spracúvania osobných údajov dotknutých osôb:

1. Účel kúpy a predaja motorového vozidla
V prípade využitia služieb kúpy a predaja motorových vozidiel vo vlastníctve Prevádzkovateľa a/ alebo kúpy a predaja komisionárskym spôsobom na základe Komisionárskej zmluvy Prevádzkovateľa sa zmluvné strany dohodli, že kupujúci (ďalej len „dotknutá osoba“) v prípade, že je fyzickou osobou, oznámi predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu, mailovú adresu, číslo bežného účtu, dátum narodenia, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu.

V prípade, že je motorové vozidlo prefinancované tj. kupované prostredníctvom úveru a/alebo leasingu podľa podmienok zmluvnej spolupráce Prevádzkovateľa, sú vyžadované zo strany dotknutej osoby aj informácie výpis z účtu, potvrdenie o príjme, výplatné pásky, údaje z kópií dokladov občianskeho a vodičského preukazu.
Prevádzkovateľ vyhlasuje, že v takomto prípade dané poskytnuté informácie spracúva v systéme spoločnosti sAutoleasing SK s.r.o. pre potreby poskytnutia úveru a/alebo leasingu na prefinancovanie kúpy motorových vozidiel podľa zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve v platnom znení, pričom je v postavení viazaného finančného agenta v sektore poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov podľa tohto zákona podľa podmienok spolupráce a v zmysle zmluvného vzťahu s spoločnosťou:

Obchodné meno: s Autoleasing SK, s.r.o.
Sídlo: Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava
IČO: 46 806 491
Spoločnosť zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd: Sro,
vl.č. 83687/B

Dotknutá osoba poskytuje osobné údaje výhradne pri tomto účele Prevádzkovateľovi NASAN s.r.o. dobrovoľne a slobodne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie s ním.
Právny základom spracúvania osobných údajov je plnenie zmluvy a osobitný predpis zákon č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve. Bez poskytnutia osobných údajov Prevádzkovateľ v pozícií predávajúceho alebo Komisionára nemôže riadne plniť zmluvu s dotknutou osobou a preto ju nebude možné s dotknutou osobou ako kupujúcim ani uzavrieť. Účelom spracúvania týchto osobných údajov je vystavenie daňového dokladu, Kúpnej zmluvy, Komisionárskej zmluvy, predzmluvné vzťahy, identifikácia dotknutej osoby, potvrdenie objednávky, možnosti poskytnutia úveru a/alebo leasingu podľa dohodnutých podmienok. Dotknutá osoba prehlasuje, že všetky ním uvedené údaje poskytol dobrovoľne a že tieto údaje sú pravdivé. Dotknutá osoba prehlasuje, že si je vedomý dôsledkov uvedenia úmyselne nepravdivých údajov, obzvlášť skutočnosti, že by takéto konanie mohlo byť klasifikované ako trestný čin. Všetky práva dotknutej osoby sú zverejnené v časti práva dotknutej osoby na webovej stránke Prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ nesprístupňuje osobné údaje žiadnej tretej osobe okrem prípadov, keď je to nevyhnutné na splnenie povinností vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy alebo Komisionárskej zmluvy. Dotknutá osoba berie na vedomie, že prevádzkovateľ za účelom plnenia z Kúpnej zmluvy alebo Komisionárskej zmluvy poskytol na ďalšie spracúvanie osobné údaje dotknutých osôb týmto osobám ako sprostredkovateľom, avšak po splnení povinností vyplývajúcich prevádzkovateľovi zo Zákona ako aj GDPR najmä v súvislosti s preverením, že pri výbere sprostredkovateľa dbal na jeho odbornú, technickú, organizačnú a personálnu spôsobilosť a jeho schopnosť zaručiť bezpečnosť spracúvaných osobných údajov a zabezpečiť ochranu práv dotknutých osôb.

2. Účel marketingu a prieskumu verejnej mienky
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb v rozsahu meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu, mailovú adresu na účely zľavových programov, na účely newslettru a iných marketingových akcií Prevádzkovateľa, čo sa považuje za priamy marketing výlučne po poskytnutí jasného a dobrovoľného súhlasu dotknutej osoby v súlade s § 13 ods 1 písm. a) zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“) a podľa čl. 6 GDPR. Dotknutá osoba prejaví svoj súhlas alebo nesúhlas so spracúvaním osobných údajov zaškrtnutím príslušného políčka pri uzatváraní Kúpnej zmluvy, Komisionárskej zmluvy, pri žiadosti o ocenenie vozidla, pri žiadosti výpočtu splátok, pri žiadosti rezervácie vozidla a pri žiadosti výkupu vozidla a/alebo iným vhodným spôsobom určeným Prevádzkovateľom. V prípade, že dotknutá osoba nevyjadrí svoj súhlas, Prevádzkovateľ nie je oprávnený spracúvať osobné údaje pre účely marketingu. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek po poskytnutí súhlasu so spracúvaním jej osobných údajov pre účely marketingu, tento súhlas odvolať s tým, že prevádzkovateľ ihneď zabezpečí, aby sa jej osobné údaje pre dané účely nespracúvali a tieto budú z informačných systémov marketingu vymazané s prihliadnutím na právo dotknutej osoby byť zabudnutý/á.
Prevádzkovateľ je oprávnený poskytnúť osobné údaje spracúvane so súhlasom dotknutej osoby na vyššie uvedené účely v záujme zvýšenia kvality poskytovaného tovaru a služieb a zvýšenia spokojnosti zákazníkov.

3. Účel žiadosti pri ocenení motorového vozidla
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb v rozsahu meno a priezvisko, číslo telefónu, mailovú adresu na účely ocenenia vozidla pri podaní žiadosti dotknutou osobou. Právny základom spracúvania osobných údajov je poskytnutie súhlasu Prevádzkovateľovi. Bez poskytnutia osobných údajov Prevádzkovateľ nie je oprávnený motorové vozidlo oceniť.

4. Účel rezervácie motorového vozidla
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb v rozsahu meno a priezvisko, číslo telefónu, mailovú adresu na účely rezervácie vozidla pri podaní žiadosti dotknutou osobou. Právny základom spracúvania osobných údajov je poskytnutie súhlasu Prevádzkovateľovi. Bez poskytnutia osobných údajov Prevádzkovateľ nie je oprávnený rezervovať motorové vozidlo.

5. Účel výpočet splátok pre možnosť financovanie kúpnej ceny motorového vozidla
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb v rozsahu meno a priezvisko, adresa bydliska alebo korešpondenčná adresa, telefónny kontakt, emailová adresa, číslo bežného účtu, dátum narodenia, rodné číslo, číslo OP, výpis z účtu, potvrdenie o príjme, výplatné pásky, údaje z kópie dokladov občianskeho a vodičského preukazu. Právnym základom spracúvania osobných údajov je osobitný predpis zákon č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a oprávnený záujem Prevádzkovateľa. Bez poskytnutia osobných údajov Prevádzkovateľ nie je oprávnený spracovať žiadosť a vypočítať splátky pre financovanie kúpnej ceny vozidla. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä Zákonom a GDPR. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby len po dobu, tak ako je táto uvedená pri každom z účelov, pre ktorý boli osobné údaje poskytnuté.

Pokiaľ dotknutá osoba vyjadrila svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môže dotknutá Osoba odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne bez zbytočného odkladu od doručenia odvolania súhlasu dotknutej osoby prevádzkovateľovi a údaje budú následne vymazané zo systéme prevádzkovateľa s cieľom zabezpečiť právo dotknutej osoby byť zabudnutá.

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že v súlade so Zákonom a GDPR spracúva a bude spracúvať osobné údaje dotknutých osôb v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje Zákonu ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať